Konkurs

PSM - CHRZANÓW

VII Chrzanowskie Spotkania Młodych
Instrumentalistów

20-21 maja 2016 roku

WYNIKI

Regulamin konkursu do pobrania.

ORGANIZATORZY

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie, Mickiewicza 12
 • Urząd Miejski w Chrzanowie
 • Centrum Edukacji Artystycznej – Region Śląski
 • Patronat honorowy – Burmistrz Miasta Chrzanowa

CELE SPOTKANIA

 • integracja muzycznie uzdolnionej młodzieży
 • prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I st.
 • zdobywanie estradowego doświadczenia
 • wymiana doświadczeń pedagogów
 • promocja talentów muzycznych
 • promocja Chrzanowa i Ziemi Chrzanowskiej

TERMIN

 • 20 maja 2016 r. – przesłuchania fortepianów i instrumentów strunowych
 • 21 maja 2016 r. – przesłuchania fortepianów cd. i instrumentów dętych,
  warsztaty metodyczne, ogłoszenie wyników i koncert laureatów

ZASADY UDZIAŁU

W przesłuchaniach mogą wziąć udział uczniowie różnych klas instrumentalnych publicznych i niepublicznych szkół artystycznych I st.

KATEGORIE

Odrębnie dla fortepianu, instrumentów strunowych i instrumentów dętych:

 • kategoria I – klasy I-II/6 i I/4
 • kategoria II – klasy III-IV/6 i II/4
 • kategoria III – klasy V-VI/6 i III-IV/4

PROGRAM

Czas prezentacji do 8 minut:

 • fortepian, skrzypce, wiolonczela
  1. utwór Janiny Garści
  2. utwór dowolny
 • pozostałe instrumenty
  1. transkrypcja utworu Janiny Garści (lub utwór innego polskiego kompozytora XX w.)
  2. utwór dowolny

ZASADY PRZESŁUCHAŃ

 • jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
 • konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności
 • uczestnicy wykonują program z pamięci
 • uczestnik konkursu nie może być uczniem jurora, ani nie może być z nim spokrewniony
 • wykonawcy przesłuchiwani będą przez trzy odrębne komisje
 • każda komisja przyznaje nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Janiny Garści
 • jury ocenia poziom gry uczestników w skali od 1 do 25 pkt
 • nagrodzeni zostaną uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 21 pkt
 • jury ma prawo dowolnego podziału nagród
 • decyzje jury są ostateczne i niepodważalne
 • każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa
 • dyplomy i nagrody będą do odebrania wyłącznie w trakcie koncertu laureatów, nie będą wysyłane

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-NIEAKTYWNY w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Kwotę wpisowego w wysokości 90,00 zł od uczestnika należy wpłacić na konto:

Rada Rodziców przy PSM I st. w Chrzanowie
95 1020 2384 0000 9302 0008 7692

Kopię/skan dowodu wpłaty należy przesłać na adres: konkurs.chrzanow@gmail.com

Ewentualne prośby co do terminu przesłuchania należy wpisać w polu UWAGI formularza zgłoszeniowego.
W przypadku rezygnacji z udziału wpisowe nie podlega zwrotowi.

Do dnia 6 maja 2016 r. uczestnicy zostaną poinformowani o przebiegu przesłuchań pocztą elektroniczną. Po tym dniu harmonogram nie ulega zmianie. Harmonogram przesłuchań dostępny będzie również na stronie internetowej szkoły.

INFORMACJE O KONKURSIE

 • fortepiany – Iwona Nowak   tel. 882188573
 • instrumenty strunowe – Alicja Garlińska-Płoszaj   tel. 692251639
 • instrumenty dęte – Anna Suchoń   tel. 600052316

PROPOZYCJE NOCLEGÓW

 • Ośrodek Wypoczynkowy Chechło w Chrzanowie – 608 273 317
 • Hotel Platan w Chrzanowie, Rynek 6 – 32 4404400, 32 4404401
 • Motel Bed & Breakfast Mikunda, ul. Śląska 87 – 32 6227180
 • Motel – Restauracja Lech – Młoszowa, ul. Krakowska 130 – 32 6278247
 • Hotel – Restauracja Lir – Trzebinia, ul. Fabryczna 5 – 32 6180584
 • Dwór Zieleniewskich – Trzebinia, ul. Piłsudskiego 47 a – 32 6122587

Koszty podróży, ewentualnego zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.